Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 70 ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

1. Αξιολογούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ως: 1) Περιφερειακοί Διευθυντές – 2) Προϊστάμενοι τμημάτων - 3) Σχολικοί Σύμβουλοι - 4) Δ/ντες Εκπαίδευσης - 5) Συντονιστές εξωτερικού - 6) Δ/ντες Σχολικών Μονάδων - 7) Προϊστάμενοι Σχολείων και Νηπιαγωγείων - 8) Υπ/ντες Σχολείων - 9) Εκπαιδευτικοί
2. Η αξιολόγηση διακρίνεται σε διοικητική (κάθε έτος) και σε εκπαιδευτική (μια φορά τουλάχιστον την τριετία).
Η αξιολόγηση διακρίνεται σε διοικητική (κάθε έτος) και σε εκπαιδευτική (μια φορά τουλάχιστον την τριετία)
3. Για κάθε ομάδα αξιολογουμένων ορίζονται και οι αξιολογητές ( αναφέρω ορισμένους από αυτούς)

ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1) Οι Δ/ντες Σχολείων αξιολογούνται διοικητικά από τους  Δ/ντες Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά από τους  Σχολικούς Συμβούλους της περιφέρειας τους.
 2) Οι Υπ/ντες Σχολείων αξιολογούνται διοικητικά από Δ/ντες Σχολείων και εκπαιδευτικά από τον  Σχολικό Σύμβουλο
3) Οι Εκπαιδευτικοί αξιολογούνται διοικητικά από τον Δ/ντή του Σχολείου και εκπαιδευτικά από τον  Σχολ. Σύμβουλο της περιφέρειας τους .

* Οι Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε περισσότερα από ένα Σχολεία αξιολογούνται από όλους τους Διευθυντές των Σχολείων αυτών


Η αξιολόγηση γίνεται σε  περιγραφική κλίμακα και σε βαθμολογική κλίμακα από 0 έως 100 ως εξής:
α)  ελλιπής 0 έως 30 βαθμοί  2) επαρκής 31 έως 60 βαθμοί 3) πολύ καλός  61 έως 80 βαθμοί  και 4) εξαιρετικός από 81 έως 100 βαθμοί

Κάθε ομάδα αξιολογουμένων έχει τις δικές της κατηγορίες και κριτήρια αξιολόγησης. Ενδεικτικά παραθέτουμε τις κατηγορίες αξιολόγηση των Διευθυντών σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών όπου αφορούν και  τους συναδέλφους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

1. Στα κριτήρια της κατηγορίας Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, οι διευθυντές σχολικών μονάδων αξιολογούνται ως εξής:

α) Στο κριτήριο του τρόπου υλοποίησης του νομοθετικού πλαισίου ο αξιολογούμενος διευθυντής  σχολικής μονάδας εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού
β) Στο κριτήριο της οργάνωσης του έργου του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας ο αξιολογούμενος διευθυντής  σχολικής μονάδας εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού
2. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων αξιολογούνται ως εξής:
α) Στο κριτήριο αξιολόγησης της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειας του εκπαιδευτικού, ο αξιολογούμενος διευθυντής της σχολικής μονάδας εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού
β) Στο κριτήριο οργάνωση της διαδικασίας αυτό-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, ο αξιολογούμενος διευθυντής της σχολικής μονάδας εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού

Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, πέραν της αξιολόγησης στα ανωτέρω κριτήρια, υπόκεινται και σε εκπαιδευτική αξιολόγηση όπως και οι λοιποί εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις μονάδες αυτές από τους σχολικούς συμβούλους της περιφέρειας τους
                   ΑΡΘΡΟ 14
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

1. Στα κριτήρια της κατηγορίας Ι του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:
α) Στο κριτήριο των διαπροσωπικών σχέσεων και προσδοκιών ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού
β) Στο κριτήριο του παιδαγωγικού κλίματος στη σχολική τάξη ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού  
γ) Στο κριτήριο της οργάνωσης της σχολικής τάξης ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού


2. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙ – Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται

α) Στο κριτήριο «μαθησιακά χαρακτηριστικά» του μαθητή, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
β) Στο κριτήριο στόχων και περιεχομένου κατά την προετοιμασία ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού
γ) Στο κριτήριο διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα κατά την προετοιμασία, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού3. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙΙ – Διεξαγωγής της διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:
α) Στο κριτήριο μαθησιακής και ψυχολογικής προετοιμασίας του μαθητή για τη διδασκαλία του νέου μαθήματος, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού
β) Στο κριτήριο των διδακτικών ενεργειών και εκπαιδευτικών μέσων, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού
γ) Στο κριτήριο του βαθμού κινητοποίησης των μαθησιακών διαδικασιών ο  αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού
δ) Στο κριτήριο εμπέδωσης της νέας γνώσης και της αξιολόγησης των μαθητών, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού4. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙV – Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια, οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:
α) Στο κριτήριο των τυπικών υπαλληλικών υποχρεώσεων, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού
β) Στο κριτήριο της συμμετοχής στη λειτουργία της σχολικής ως «οργανισμού που μαθαίνει» και στις διαδικασίες αυτό – αξιολόγησής της, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού
γ) Στο κριτήριο της επικοινωνίας και συνεργασίας με γονείς και με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκπαίδευση, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού


5. Στα κριτήρια της κατηγορίας V – Επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:
α) Στο κριτήριο των τυπικών προσόντων και της επιστημονικής ανάπτυξης, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού
β) Στο κριτήριο της επαγγελματικής ανάπτυξης, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού  ως εξής:

                                                             
Άρθρο 16
Βαρύτητα κριτηρίων

1. Κάθε κριτήριο διοικητικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που προβλέπονται στις περιπτώσεις α) έως κγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 έχει συντελεστή βαρύτητας 1.
2. Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι οι εξής και πολλαπλασιάζονται με την αντίστοιχη παρακάτω  κατηγορία:
α) Η κατηγορία Ι – Εκπαιδευτικό περιβάλλον, συντελεστής 0,75.
β) Η κατηγορία ΙΙ – Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας, συντελεστής 0,50.
γ) Η κατηγορία ΙΙΙ – Διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας, συντελεστής 1,25.
δ) Η κατηγορία IV – Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια, συντελεστής 2.
ε) Η κατηγορία V – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη, συντελεστής 0,50.

Η τελική βαθμολογία κάθε αξιολογούμενου εκπαιδευτικού που δεν υπηρετεί στις θέσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις α) έως κγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1  υπολογίζεται με τον εξής μαθηματικό τύπο:
ΤΒ={ ΣΚτ1* ΒΚτ1+ ΣΚτ2* ΒΚτ2+ ΣΚτ3*ΒΚτ3 + ΣΚτ4*ΒΚτ4+  ΣΚτ5*ΒΚτ5}/5,όπου ΤΒ: Η τελική βαθμολογία, ΒΚτ: Βαθμός κατηγορίας που προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου της και ΣΚτ: Συντελεστής κατηγορίας κριτηρίων.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1) Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ελλιπείς σε περισσότερα του ενός κριτηρίου ανά κατηγορία χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς.
2) Οι Δόκιμοι Εκπαιδευτικοί αξιολογούνται στην δόκιμη 2ετή υπηρεσία τους 2 φορές διοικητικά και 2 εκπαιδευτικά για την μονιμοποίησή τους
 3) Οι αξιολογητές για να αξιολογήσουν πρέπει πρώτα να έχουν αξιολογηθεί

 Οι εκπαιδευτικοί που, σύμφωνα με την τελικής τους βαθμολογία ή σύμφωνα με την παράγραφο 4, χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς εγγράφονται στον πίνακα των μη προακτέων που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4024/2011.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


Άρθρο 18
Διαδικασία αξιολόγησης

1. Η διαδικασία της διοικητικής αξιολόγησης διενεργείται ως εξής:
α) Ο αξιολογούμενος συμπληρώνει και υποβάλλει έκθεση αυτοαξιολόγησής του το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών πριν από την έναρξη της αξιολογικής περιόδου.


2. α) Η εκπαιδευτική αξιολόγηση αρχίζει με την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης του αξιολογητή προς τον αξιολογούμενο. Σε περίπτωση που η εκπαιδευτική αξιολόγηση κινείται κατόπιν έγγραφης αίτησης του αξιολογούμενου προς τον αξιολογητή, ο τελευταίος οφείλει να προσκαλέσει τον αιτούντα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη της αίτησης. Σε διαφορετική περίπτωση η αξιολόγηση του αιτούντος δεν αρχίζει αν δεν παρέλθουν δύο (2) μήνες από την κοινοποίηση της αίτησης.
β) Η εκπαιδευτική αξιολόγηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
αα) Προγραμματισμού και προετοιμασίας της παρακολούθησης διδασκαλιών. Στο στάδιο αυτό ο αξιολογητής με την έγγραφη πρόσκληση με την οποία ξεκινά η σχετική διαδικασία παρέχει και διευκρινίσεις στον αξιολογούμενο σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία της αξιολόγησης. Στη συνέχεια ο αξιολογητής και ο αξιολογούμενος προγραμματίζουν την παρακολούθηση διδασκαλιών του αξιολογούμενου σε χρόνο που ορίζει ο αξιολογητής. Ο αξιολογητής μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις προτιμήσεις του αξιολογούμενου ως προς τα μαθήματα και τις τάξεις στα οποία επιθυμεί να γίνει η παρακολούθηση.
ββ) Παρακολούθησης δύο (2), τουλάχιστον, διδασκαλιών.
γγ) Μετά – αξιολογικής συζήτησης και αναστοχασμού. Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται προφορική συζήτηση μεταξύ του αξιολογητή και του αξιολογούμενου στην οποία παρέχεται και ανατροφοδότηση από τον αξιολογητή σχετικά με την παρακολούθηση των διδασκαλιών. Μέσα σε μία εβδομάδα από την πραγματοποίηση της συζήτησης, ο αξιολογούμενος υποβάλλει στον αξιολογητή την έκθεση εκπαιδευτικής αυτοαξιολόγησής του και τον τυχόν συνοδευτικό ατομικό φάκελο.   δδ) Σύνταξη αξιολογικής έκθεσης.

Η αξιολογική έκθεση κατατίθεται και στον αξιολογούμενο που έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση όταν η βαθμολογία είναι <45>45

Η διοικητική αξιολόγηση γίνεται: α)Για Προϊσταμένους- Σχολικούς Συμβούλου κλπ, από 1/8 έως 15/10/2013 και για Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς από 1/11 έως 15/12/2013.ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ            ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου